Điều trị nhiễm lỵ amip ở cả hai thể hoạt động và thể kén