tháo nắp để lộ đầu hấp thụ của bút thử. Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ để giữ bút thử

Nội dung đang cập nhật

Một vài nội dung chúng tôi chưa cập nhật được. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhập nội dung cần tìm bên dưới