sẽ cho kết quả rõ nét hơn. Trường hợp khi không tiến hành thử ngay