nhưng nên sử dụng mẫu nước tiểu lấy ở lần đầu tiên trong ngày